YiYiYa

YiYiYa is an os

https://github.com/evilbinary/YiYiYa

使用

编译

提前安装 scons、qemu

编译

scons

具体见文档:安装文档

运行镜像

scons -Q init && scons --run=qemu

FAQ

1、在linux下如果运行黑屏失败,修改根目录Sconstruct env['CC']='/usr/bin/gcc-9' gcc 改成9版本。

2、如果在linux下运行出现boot duck停住了,则env['CFLAGS']= env['CFLAGS']+' -no-pie -fno-pic '修改修改成这个。

3、如果运行出现 ../app/kernel not exist,则image下的disk.img被删除了,需要找回来。

截图

[HTML_REMOVED]

https://user-images.githubusercontent.com/5143386/133922735-972ddceb-eab6-4102-b9a2-2e14e7d86397.mp4

https://user-images.githubusercontent.com/5143386/121841338-acf76f80-cd10-11eb-98fe-f96cb78ba221.mp4

[HTML_REMOVED]

[HTML_REMOVED]

[HTML_REMOVED][HTML_REMOVED][HTML_REMOVED]

开发

qq群 26893532 可以加入一起讨论学习,如果找不到该群,使用扫码加入。
[HTML_REMOVED]

https://github.com/evilbinary/YiYiYa

参考资料

https://wiki.osdev.org

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BD%AF%E7%9B%98

64-ia-32-architectures-software-developer-vol-3a-part-1-manual.pdf